Aktualności

Rok 2020 to także rok udanych inicjatyw :)
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 zorganizowało warsztaty literackie, fotograficzne i plastyczne dla dzieci i młodzieży z Szamocina. Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, dzięki zaangażowaniu pań Magdaleny Rybarczyk-Zagozdy oraz Aliny Cholewińskiej i pomocy Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Szamocinie. Wydarzenia były częścią zadania "To już sto lat - Szamocin i Ignacy Jan Paderewski - świętujemy odzyskanie niepodległości!".
 
Fotografia wykonana w ramach warsztatów, autorka: Julia Ostrowska-Klecha
 

102 ROCZNICA POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGOW  MIEŚCIE  I  GMINIE  SZAMOCIN

 Powstanie wielkopolskie – powstanie polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy Niemieckiej, toczące się na przełomie lat 1918–1919. Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Rzeczypospolitej, umacniającej swoją niepodległość. Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 w Poznaniu, w czasie wizyty powracającego do Polski Ignacego Jana Paderewskiego, który w drodze do Warszawy przybył 26 grudnia do Poznania, owacyjnie witany. Tego samego dnia Paderewski wygłosił przemówienie do swoich rodaków licznie zgromadzonych przed hotelem Bazar.  Nazajutrz 27 grudnia swoją paradę wojskową na Świętym Marcinie urządzili Niemcy – zrywano polskie i koalicyjne flagi, napadano na polskie instytucje – doszło do zamieszek,w wyniku których wywiązała się walka, podjęta następnie przez oddziały kierowane przez Polską Organizację Wojskową Zaboru Pruskiego. Powstańcy w krótkim czasie opanowali całą Prowincję Poznańską z wyjątkiem jej północnych i południowo-wschodnich obrzeży. Powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze, który rozszerzał na front powstańczy zasady rozejmu w Compiègne z 11 listopada 1918 kończącego I wojnę światową. Było to jedno z czterech, obok powstania wielkopolskiego 1806 rokupowstania sejneńskiego w 1919 roku i II powstania śląskiego w 1920 roku, zwycięskich powstań w dziejach Polski. Pierwsze z polskich powstań z tamtego okresu, które umożliwiło realizację wszystkich założonych celów.

Jak każdego roku 27 grudnia 2020 roku zaraz po świętach, a w tym roku w niedzielę Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin Eugeniusz Kucner, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Szamocin Renata Młynarczyk wraz z Radnym Powiatowym Dariuszem Rybarczykiem odwiedzają groby powstańców.  Zapalili znicze przy Pomniku Wolności w Szamocinie oraz przy pomniku przy wjeździe do Szamocina od strony Chodzieży gdzie leży powstaniec wielkopolski śp. Bronisław Gapiński. Następnie zapalono znicze przy pomniku powstańców przed mostem przy drodze do Białośliwia oraz w Borowie gdzie leży śp. Marian Suwalski powstaniec wielkopolski z Margonina jak również na cmentarzu w Jaktorowie przy pomniku z napisem „W Hołdzie Powstańcom Wielkopolskim poległym za Ojczyznę w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Po raz pierwszy wiązanki kwiatów złożono przy pomniku Ignacego Jana Paderewskiego na ulicy Paderewskiego w Szamocinie. Bieg historii zawsze wyznacza ciąg przyczynowo-skutkowy, każde wydarzenie historyczne ma zatem swój początek, każde inicjuje jakiś epizod, w myśl opinii, że najpiękniejsze w dziejach świata są szczegóły. Dla Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 takim impulsem był uroczysty przyjazd wybitnego pianisty, męża stanu i przyszłego premiera niepodległego już państwa – Ignacego Jana Paderewskiego.

Szamocin, 28.12.2020r.

INFORMACJA

        Hala „Nowa Concordia” – Dom Kultury – Boiska sportowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Na podstawie art.46a i art.46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz.1845 i 2112) zarządza się co następuje:

                                                        

                                                      Rozdział 3

Ograniczenia, zakazy i nakazy obowiązujące na obszarze, na którym wystąpił stan epidemii:

§10

pkt 11. Do dnia17 stycznia 2021r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. –Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami Dziennik Ustaw–11–Poz. 2316 kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) jest dopuszczalne w zakresie organizowanych bez udziału publiczności:

1) działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia;

2) nagrań fonograficznych i audiowizualnych;

3) wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

pkt 15. Do dnia 17 stycznia 2021r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z  dnia 6 marca 2018r. –Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art.2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i108 Traktatu (Dz. Urz. UEL187 z 26.06.2014, str.1, z późn. zm.3)) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2020r. poz.1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy,  lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

pkt 16. Okoliczności, o których mowa wust.15 pkt 1, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

pkt 17. W przypadku, o którym mowa w ust.15:

1) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzenia sportowego (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym):

  1. a) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
  2. b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UEL329 z15.12.2015, str.28, Dz. Urz. UEL149 z07.06.2016, str.10, Dz. Urz. UEL156 z20.06.2017, str.1, Dz. Urz. UEL236 z14.09.2017, str.28, Dz. Urz. UEL26 z 31.01.2018, str.53 oraz Dz. Urz. UEL215 z 07.07.2020, str.3.
  3. c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
  4. d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
  5. e) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub winny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;

2) osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Obchody Dnia Niepodległości w Szamocinie

 

Nie tak uroczyście jak każdego roku.

W środę, 11 listopada 2020 roku o godzinie 10:30 w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych odbyła się Msza św. za Ojczyznę pod przewodnictwem księdza proboszcza Krzysztofa Madeckiego oraz księdza kanonika Franciszka Drosta i księdza wikariusza Przemysława Robaszkiewicza. Podczas mszy świętej uczestniczyło kilku przybyłych parafian oraz władze samorządowe Miasta i Gminy Szamocin i Powiatu Chodzieskiego. Po zakończeniu mszy Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Szamocin, ksiądz Proboszcz parafii Szamocin, członek Zarządu Powiatu Chodzieskiego, radni Powiatu Chodzieskiego, mieszkaniec Szamocina pan Jerzy Śróda złożyli wiązanki kwiatów w imieniu społeczności Miasta i Gminy Szamocin pod pomnikiem Wolności. Natomiast Burmistrz Eugeniusz Kucner wraz z panią wiceburmistrz Renatą Młynarczyk i radnym powiatowym Dariuszem Rybarczykiem pojechali zapalić znicz  przy wszystkich pomnikach w gminie Szamocin oraz przy moście białośliwskim. Dodajmy, iż 10 listopada w godzinach dopołudniowych  delegacja ze Szkoły Podstawowej z Szamocina i Lipiej Góry złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicz pod pomnikiem Wolności.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Realizacja operacji „Obchody 125-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Szamocinie”mająca na celu „Wzmocnienie lokalnego potencjału Doliny Noteci poprzez aktywizację kapitału społecznego”w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego.

Projekt obejmował usługę organizacji kompleksowej imprezy  „Obchody 125-lecia istnienia OSP w Szamocinie” w dniu 3 października 2020 r. w Szamocinie z następującym programem:

 uroczysta Msza święta w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła z udziałem Chóru im. Ignacego Jana Paderewskiego i Orkiestry Dętej
z Szamocińskiego Ośrodka Kultury oraz  pocztów sztandarowych; przejście ulicami miasta w asyście orkiestry  i druhów strażaków na cmentarz; złożenie kwiatów i zniczy pod pomnikiem druhów strażaków;  odznaczenia i wyróżnienia dla strażaków; pokaz ratownictwa technicznego i medycznego; pogadanki i szkolenia dla młodych adeptów;  prezentacja wozów strażackich i wyposażenia; zawody sportowe, zabawy i konkursy dla dzieci;  występ kapeli  podwórkowej oraz koncert zespołu;  integracja społeczeństwa -wspólne biesiadowanie. Ponadto: pluszowe postacie, zjeżdżalnie dmuchane,  animator dla dzieci,  stoiska gastronomiczne, stoisko promujące ochronę środowiska „ALBA”
 i lokalni wystawcy.

 

Całkowity koszt projektu wyniósł 44.000 zł brutto.